BibTex RIS Cite

The importance of catheter insertion point during percutaneous endoscopic gastrostomy

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 35 - 39, 15.02.2016

Abstract

SUMMARY

Objective: it is essential to minimize complications during percutaneous endoscopic gastrostomy(PEG). The relationship between catheter insertion point and minor complications of percutaneous endoscopic gastrostomy is very important. The aim of this study is to evaluate the PEG results in our surgical endoscopy unit.

Method: This study included retrospective review of 76 patients who underwent percutaneous endoscopic gastrostomy in the endoscopy  unit of Yenikent state hospital between 2008 and 2011. PEG catheter insertion point evaluated retrospectively. The patients were divided into two groups according to PEG catheter insertion point. The results were processed with SPSS® ver. 21.0 (Chicago IL) p<0.05 was accepted to be statistically significant.

Results: There were 48 (63%) men and 28 (37%) women. The median age of the patients was 57.74 (23-87) years. There was no major complication. Minor complications were occurred in 3 (%7.89) of patients from group I, 10(%26,31) of patients from group II and 13(%17.10) all patients. Statistically significant differences were found between in group I and group II (p<0.005).

Conclusions: PEG is a very efficient, safe and fast method. Minor complications are occurred mainly among patients with inappropriate PEG insertion point, which is a technique-related factor. If catheter insertion is made appropriate point where is two-thirds or three-quarters of the distance from the umbilicus to the midpoint of the left costal magrin, it is seem to reduction of minor complications.

Keywords: Endoscopy, Gastrostomy, Technic, Complication.


ÖZET

Amaç: Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) sırasında komplikasyonları minimize etmek esastır. Kateterizasyon noktası ile PEG’in minör komplikasyonlar arasındaki ilişki çok önemlidir. Bu çalışmamızda cerrahi endoskopi ünitemizde uygulanan PEG sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık.

Yöntem: Yenikent devlet hastanesi endoskopi  ünitesinde 2008- 2011 yılları arasında  76 hastaya PEG girişiminde bulunuldu. PEG uygulanan hasta sonuçları retrospektif  olarak değerlendirildi. Kateter yerleştirme alanına gore hastalar iki gruba ayrıldı. Sonuçlar istatistiksel değerlendirilmesi SPSS, Windows 21.0 ile gerçekleştirildi ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastaların 48 (63%) erkek, 28 (37%) kadın ve yaş ortalaması 57.74 (23-87) idi. Majör komplikasyon gözlenmedi.  Minor komplikasyonlar birinci grupta  3(%7.89), ikinci grupta 10(%26,31) ve tüm hastaların 13(%17.10) ‘ünde meydana geldi. Istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark bulunmuştur(p <0.05).

Sonuç: PEG güvenli, etkili ve hızlı bir yöntemdir. Minor komplikasyonlar özellikle kateterizasyonun yanlış noktada yapılmış hastalarda meydana gelmektedir. Kataterizasyon sol arkus castalis ile umblikus arasındaki doğrunun ¾ veya 2/3 lük alanda yapılır ise mimör komplikasyonları azaltır.

Anahtar sözcükler: Endoskopik, Gastrostomi, Teknik, Komplikasyon.

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 35 - 39, 15.02.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Fatin Polat

Ergün Yıldız

İlhan Bali

Seyfi Emir

Ufuk Coşkunkan

Mouiad Alkhatib

Publication Date February 15, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 1

Cite

AMA Polat F, Yıldız E, Bali İ, Emir S, Coşkunkan U, Alkhatib M. The importance of catheter insertion point during percutaneous endoscopic gastrostomy. CMJ. March 2016;38(1):35-39. doi:10.7197/cmj.v37i3.5000120753