BibTex RIS Cite

Hypovitaminosis D according to psychiatric diagnosis groups: A study with control group

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 20 - 28, 28.03.2016

Abstract

SUMMARY

Objective: One of the risk factor for different psychiatric disorders has been indicated as hypovitaminosis D. The present study aimed to compare 25 (OH) D level between 4 different types of psychiatric disorders (schizophrenia, bipolar disorder, depression and anxiety disorder) and healthy controls, and to assess the risk factors of hypovitaminosis D in psychiatric inpatients.

Method: This retrospective study included 974 individuals [depression (n=553), bipolar disorder (n=135), schizophrenia (n=186) and anxiety disorder (n=100)]  who received inpatient treatment in psychiatry clinic between 2012 and 2014and 574 individuals in control group who were not diagnosed with a psychiatric condition. A 25 (OH) D level less than 21 ng/mL was considered to indicate hypovitaminosis D.

Results: 25 (OH) D level average of the control group was found to be significantly higher than that of the four psychiatric diagnosis groups (p<0.05). There was no significant difference among 25 (OH) D level of psychiatric diagnosis groups (p<0.05). Comparing 25 (OH) D level among age groups in each study group, it was found that 25 (OH) D level of schizophrenic patients with an age range of 35-54 was found to be significantly lower than that of  schizophrenic patients with an age range of 18-34 (p<0.05). 25 (OH) D levels by genders were lower among women in all diagnosis groups (p<0.05), while they were similar for both genders in control group (p>0.05). Logistic regression analysis of the study parameters suggested that the female gender (odds ratio: 3.46; 95% confidence interval: 0.99-1.01), winter and spring seasons (odds ratio: 2.56; 95% confidence interval: 1.69-3.86 and odds ratio: 2.03; 95% confidence interval: 1.33-3.11, respectively) were significant predictors in level of vitamin D in psychiatric inpatients.

Conclusions: Hypovitaminosis D is a condition that frequently exists in inpatients in psychiatry clinic suffering from schizophrenia, bipolar disorder, anxiety disorder and depression. Being a female, winter and spring are the most remarkable risk factors in these patients.

Keywords: Hypovitaminosis D, schizophrenia, bipolar disorder, depression, anxiety

ÖZET

Amaç: Vitamin D eksikliğinin çeşitli psikiyatrik bozukluklar için risk faktörü olabileceği ifade edilmektedir. Bu çalışmada dört farklı psikiyatrik bozukluk (şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete bozukluğu) ve sağlıklı kontroller arasında 25(OH)D düzeyini karşılaştırmak ve yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarda vitamin D eksiklik nedenleri araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya bir psikiyatri kliniğinde 2012-2014 yılları arasında yatarak tedavi olan 974 birey [depresyon (n=553), bipolar bozukluk (n=135), şizofreni (n=186) ve anksiyete bozukluğu (n=100)] ve kontrol grubuna psikiyatrik tanısı olmayan 574 birey dahil edildi. 25(OH)D düzeyinin 21 ng/mL düşük olması vitamin D eksikliği olarak kabul edildi.

Bulgular: Kontrol grubu 25(OH)D düzey ortalaması diğer  dört psikiyatrik tanı gruplarının 25(OH)D düzey ortalamasına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Psikiyatrik tanı gruplarının 25(OH)D düzeyleri arasında ise anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Her bir çalışma grubunda yaş grupları arasında 25(OH)D düzeyleri karşılaştırıldığında 35-54 yaş arası şizofreni hastalarının vitamin D düzeyleri 18-34 yaşrası şizofreni hastalarına göre anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Cinsiyete göre vitamin D düzeyleri tüm tanı gruplarında kadınlarda daha düşük (p<0.05), kontrol grubunda ise her iki cinsiyette benzer bulundu (p>0.05). Lojistik regresyon analizi ile kadın cinsiyet (odds oranı: 3.46; %95 güven aralığı: 0.99-1.01), kış ve ilkbahar mevsimleri (sırasıyla, odds oranı: 2.56; %95 güven aralığı: 1.69-3.86 and odds oranı: 2.03; %95 güven aralığı: 1.33-3.11) yatan hastalarda vitamin D düzeyini etkileyebilecek parametreler olarak saptandı.

Sonuç:  Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören şizofreni, bipolar bozukluk, anksiyete ve depresyon hastalarında vitamin D eksikliği sıklıkla görülen bir durumdur. Bu hastalarda kadın olma ve kış-ilkbahar mevsimleri vitamin D eksikliği için en önemli risk faktörleri olarak belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Vitamin D eksikliği, şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete

Year 2016, Volume: 38 Issue: 1, 20 - 28, 28.03.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Derya Mert

Publication Date March 28, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 1

Cite

AMA Mert D. Hypovitaminosis D according to psychiatric diagnosis groups: A study with control group. CMJ. March 2016;38(1):20-28. doi:10.7197/cmj.v38i1.5000175134