BibTex RIS Cite

Distribution of Enterobius Vermicularis and biochemical analysis of parasitosis primary school student

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 77 - 87, 07.06.2016

Abstract

SUMMARY

Objective: This study was made in two Primary School, which is in Kocaeli city Derince. The aim of this study was to detect of Enterobius vermicularis (oxyuris) prevelance and relation of bloods which taken from children with made biochemical parameters by biochemical analysis

Method: In this study, which was made selophan band method.

Results: At study, E. vermicularis spawn have been found at 20 of 722 students (2,8%), and E. vermicular spawn have been not found at 702 students (97,2%). It’s 9 are male (49,7%) and 11 are female (50,3%). Study have been realised 7 to 15 ages and it have been fixed to more often of parasite prevelance with 3,6% 7 to 9 ages. But this situation have not been logical by statistically. When compaired height and weight of students, statistically a clear difference have been found. The student E.vermicularis  have been detected, eosinophil values clearly high and HCT values detected low and this situation have been found logical statistically(p=0,000, p<0,05).

Conclusions: Enterobiosis is still the most common parasitic diseases in children.

Keywords: Kocaeli, cellophane band, Enterobius vermicularis, socio-economical status, biochemical analysis.

 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Kocaeli İlinin Derince İlçesindeki iki ilköğretim okulundaki Enterobiyoz dağılımının saptanması ve enterobiyozlu çocukların kan örneklerinin biyokimyasal analizlerini yaparak biyokimyasal parametrelerle enterobiyozis arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmada 722 öğrenciden alınan selofanbant örnekleri incelenmiştir.

Bulgular: 722 öğrencinin 20’sinde (%2,8) E. vermicularis yumurtasına rastlanılmıştır. Pozitif saptanan olguların 9’u (%49,7) erkek, 11’i (%50,3) kızdır. Araştırma 7-15 yaş aralığında gerçekleştirilmiş olup parazit prevalansının %3,6 ile 7-9 yaş grubunda daha sık görüldüğü saptanmıştır. Öğrenciler boy ve kilolarına göre karşılaştırıldığında E.vermicularis görülen ve görülmeyen öğrenciler arasında belirgin oranda bir fark gözlenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Öğrenciler sosyoekonomik durumlarına göre E. vermicularis görülme sıklığı yönünden karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,000 p<0,05). Enterobiyozlu çocuklarda en sık rastlanan klinik semptom ağızdan salya akması olmuştur. E. vermicularis yumurtası saptanan öğrencilerde eozinofil değerleri belirgin oranda yüksek çıkmış ve HCT değeri düşük çıkmış bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: İlköğretim çağı çocuklarında enterobiyoz hala en sık görülen parazitoz olarak saptanmaktadır

Anahtar sözcükler: Kocaeli, selofan bant, Enterobius vermicularis, sosyo-ekonomik durum, biyokimyasal analiz.

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 77 - 87, 07.06.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Serpil Değerli

Ahmet Kuzu

Publication Date June 7, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 2

Cite

AMA Değerli S, Kuzu A. Distribution of Enterobius Vermicularis and biochemical analysis of parasitosis primary school student. CMJ. June 2016;38(2):77-87. doi:10.7197/cmj.v38i2.5000071910