Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ERKEKLERDE KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMU SEMPTOMLARI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

Year 2018, Volume 40, Issue 4, 370 - 376, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.471867

Abstract

References

 • Erdemir F.,Fırat F., Atılgan D.,Uluocak N., Parlaktaş B.S., Yaşar A. Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması. J.Clin.Anal.Med. 2010;1(2):26-30
 • Celep Ali M. Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu Hastaların Psikiyatrik Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi , Tokat: Gazi Osman Paşa Ünİ. Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD, 2007
 • Keltikangas-Jarvinen L, Ruokolainen J , Lethonen T: Personality Pathology Underlying Chronic Prostatis. Psychother Psychom 1982; 137:87-95
 • Roberts RO, Jacobsen JC, Rhodes T. A community based study on the prevalence of prostatitis. J Urol 1997; 157:242
 • Erdemir F, Parlaktaş BS, Uluocak N. Prostatitlerin Patofizyolojisi, tanısı, tedavisi ve değerlendirilmesindeki yenilikler. Üroloji Bülteni, 2007: 18; 147- 55
 • Krieger JN, Weidner W. Prostatitis: Ancient history and new horizons. World J Urol, 2003: 21;51-3.
 • Tekin S.E. Kronik Prostatit Tanisinda Kullanilan İki Kadeh Testinin Gereksiz Prostat Biyopsilerini Engellemedeki Rolünün Araştirilmasi. Uzmanlık Tezi ,İstanbul : Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Üroloji Bölümü, 2008
 • Nickel,J:C:Prostatitis and related conditions. In Walsh,P.C,Retik,A.B, Vaughan,E.D.,Jr., Wein,A.J,(eds): Campbell's Urology,Eight edition, Vol.1, WB Saunders,2002,pp:603-630
 • Krieger JN, Nyberg L, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA, 1999: 236-82
 • Nickel JC. Classification and diagnosis of prostatitis: a gold standart? Andrologia.2003;35:160-7.
 • Propert KJ, McNaughton-Collins M, Leiby BE. A prospective study of symptoms and quality of life in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort study. J Urol. 2006;175: 619-23
 • Çelikel FÇ, Erdemir F, Celep AM, Cumurcu BE, Erkorkmaz Ü Kronik Pelvik Ağrı Erkeklerde Aleksitimi, Depresyon ve Somatizasyon New/Yeni Symposium Journal •www.yenisymposium.net Nisan 2009 | Cilt 47 | Say› 2 S 70-75
 • Habermacher GM, Chason JT, Schaeffer AJ. Prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Annu Rev Med 2006;57:195-206
 • Walz J, Perrotte P, Hutterer G, et al. Impact of chronic prostatitis-like symptoms on the quality of life in a largegroup of men. BJU Int 2007 Dec; 100 (6): 1307-11
 • Keltikangas-Jarvinen L, Jarvinen H, Lehtonen T. Psychic disturbancesin patients with chronic prostatis. Ann Clin Res 1981;13:45-9
 • Miller HC. Stress prostatitis. Urology 1988;32:507-10
 • Yücetürk CN, Özgür BC, Sarıcı H, Kronik Prostat it/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Tanı ve Tedavisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi . Archives Medical Review Journal 2014;23(4):693-704
 • Beck AT. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4:561-71.
 • Kirby RS, Lowe Bultitude MI, Shuttleworth KE. Intraprostatic urinary reflux: An etiological factor in abacterial prostatitis. B J Urol. 1982;54:729-31
 • Nickel JC, Forrest JB, Tomera K, et al. Pentosan polysulfatesodium therapy for men with chronic pelvic pain syndrome: a multicenter, randomized, placebo controlledstudy. J Urol 2005 Apr; 173 (4): 1252-5
 • Motrich RD, Maccioni M, Molina R. Presence of INFgamma-secreting lymphocytes specific to prostate antigens in a group of chronic prostatitis patients. Clin Immunol, 2005; 116: 149-51
 • Schaeffer AJ, Knauss JS, Landis JR, Propert KJ. Leukocyte and bacterial counts do not correlate with severity of symptoms in men with chronic prostatitis: the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study. J Urol, 2002; 168: 1048-52
 • Ye ZQ, Cai D, Lan RZ, Du GH, Yuan XY,Chen Z et al. Biofeedback therapy for chronic pelvic pain syndrome. Asian J Androl. 2003;5:155-8
 • Aydemir Y., Doğu Ö., Amasya A., Yazgan B. Gazioğlu E., Gündüz H. Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi, Sakarya Med J 2015;5(4):199-203)
 • Egede LE. Major depression in individuals with chronic medical disorders: prevalence, correlates and association with health resource utilization, lost productivity and functional disability. Gen Hosp Psychiatry. 2007;29(5):409- 16)
 • Kılıçoğlu A. Yaşlılık Çağı Depresyonunun Risk Etkenleri ve Etyolojisine Yönelik Bir Gözden Geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7: 49- 54.
 • Hacıhasanoğlu R., Karakurt P., Yıldırım A., Uslu S. Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Anksiyete ve Depresyon TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(3))
 • Ku JH, Kim SW, Paick JS. Quality of life and psychological factors in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Urology 2005;66:693-701
 • Radloff LS. The CES-D scale: a self-report depression scale for research n the general population. Appl Psychol Meas 1977;1:385-401
 • Egan KJ, Krieger JN. Psychological problems in chronic prostatitis patients with pain.Clin J Pain 1994;10:218-26.
 • McNaughton Collins M, Pontari MA, O’Leary MP, Calhoun EA,Santanna J, Landis JR, et al. Quality of life is impaired in men withchronic prostatitis: the Chronic Prostatitis Collaborative ResearchNetwork. J Gen Intern Med 2001;16:656-62
 • Chung SD, Huang CC, Lin HC. Chronic prostatitis and depressive disorder: a three year population-based study. J Affect Disord 2011;134:404-9

CORRELATION OF CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME SYMPTOMS AND DEPRESSION AMONG MALE POPULATION

Year 2018, Volume 40, Issue 4, 370 - 376, 29.12.2018
https://doi.org/10.7197/223.vi.471867

Abstract

GİRİŞ: Prostat bezinin inflamasyonu olarak tanımlanan prostatit; perine, pelvis, suprapubik bölge ve dış genital organlarda ağrı, işeme semptomları ve cinsel işlev bozuklukları  ile seyreder. (1) Kronik prostatitin etiyopatogenezi ve tedavisi henüz tam olarak bilinmemektedir. Uzun süren semptomlar, yaşam kalitesindeki düşüş, sosyal yaşamda bozulma ve tedavideki başarısızlıklar hastaların psikolojik sorunlar yaşamalarına sebep olabilmektedir.(2,3

YÖNTEM: Çalışmamızda kronik pelvik ağrı sendromu (Tip 3 Prostatit) semptomları yaşayan erkek bireylerin kaygı düzeylerini araştırmayı amaçladık. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran ve çalışmamıza katılmayı kabul eden 18-49 yaş arasındaki 425 erkek birey değerlendirildi.

BULGULAR: Beck depresyon envanteri uygulanan bireylerin %53,9 unda depresyon saptamazken %7,1 inde şiddetli  düzeyde depresyon görülmüştür. Şiddetli depresyon gözlenen hastaların %60’ını orta düzeyde prostatit semptomu olan hastalar oluşturmaktadır. Çalışmamızda semptomların şiddeti ile depresyon düzeyleri arasında korelasyon izlenmediği görülmüştür. Yaşam kalitesindeki bozulma ve son bir hafta içindeki ağrı şiddeti ile depresyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Orta ve şiddetli düzeyde depresyonu olanlar, hafif düzeyde depresyonu olan ve depresyonu olmayanlara göre son bir hafta içindeki ağrı hissini istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olarak bildirmiştir.

SONUÇ: Sonuç olarak depresyon düzeyinin yüksek olduğu görülen bu sendromda hastaların psikososyal durumlarının da göz önünde bulundurulması hastalığın prognozu açısından önemlidir

References

 • Erdemir F.,Fırat F., Atılgan D.,Uluocak N., Parlaktaş B.S., Yaşar A. Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması. J.Clin.Anal.Med. 2010;1(2):26-30
 • Celep Ali M. Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu Hastaların Psikiyatrik Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi , Tokat: Gazi Osman Paşa Ünİ. Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD, 2007
 • Keltikangas-Jarvinen L, Ruokolainen J , Lethonen T: Personality Pathology Underlying Chronic Prostatis. Psychother Psychom 1982; 137:87-95
 • Roberts RO, Jacobsen JC, Rhodes T. A community based study on the prevalence of prostatitis. J Urol 1997; 157:242
 • Erdemir F, Parlaktaş BS, Uluocak N. Prostatitlerin Patofizyolojisi, tanısı, tedavisi ve değerlendirilmesindeki yenilikler. Üroloji Bülteni, 2007: 18; 147- 55
 • Krieger JN, Weidner W. Prostatitis: Ancient history and new horizons. World J Urol, 2003: 21;51-3.
 • Tekin S.E. Kronik Prostatit Tanisinda Kullanilan İki Kadeh Testinin Gereksiz Prostat Biyopsilerini Engellemedeki Rolünün Araştirilmasi. Uzmanlık Tezi ,İstanbul : Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Üroloji Bölümü, 2008
 • Nickel,J:C:Prostatitis and related conditions. In Walsh,P.C,Retik,A.B, Vaughan,E.D.,Jr., Wein,A.J,(eds): Campbell's Urology,Eight edition, Vol.1, WB Saunders,2002,pp:603-630
 • Krieger JN, Nyberg L, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA, 1999: 236-82
 • Nickel JC. Classification and diagnosis of prostatitis: a gold standart? Andrologia.2003;35:160-7.
 • Propert KJ, McNaughton-Collins M, Leiby BE. A prospective study of symptoms and quality of life in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort study. J Urol. 2006;175: 619-23
 • Çelikel FÇ, Erdemir F, Celep AM, Cumurcu BE, Erkorkmaz Ü Kronik Pelvik Ağrı Erkeklerde Aleksitimi, Depresyon ve Somatizasyon New/Yeni Symposium Journal •www.yenisymposium.net Nisan 2009 | Cilt 47 | Say› 2 S 70-75
 • Habermacher GM, Chason JT, Schaeffer AJ. Prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Annu Rev Med 2006;57:195-206
 • Walz J, Perrotte P, Hutterer G, et al. Impact of chronic prostatitis-like symptoms on the quality of life in a largegroup of men. BJU Int 2007 Dec; 100 (6): 1307-11
 • Keltikangas-Jarvinen L, Jarvinen H, Lehtonen T. Psychic disturbancesin patients with chronic prostatis. Ann Clin Res 1981;13:45-9
 • Miller HC. Stress prostatitis. Urology 1988;32:507-10
 • Yücetürk CN, Özgür BC, Sarıcı H, Kronik Prostat it/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Tanı ve Tedavisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi . Archives Medical Review Journal 2014;23(4):693-704
 • Beck AT. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4:561-71.
 • Kirby RS, Lowe Bultitude MI, Shuttleworth KE. Intraprostatic urinary reflux: An etiological factor in abacterial prostatitis. B J Urol. 1982;54:729-31
 • Nickel JC, Forrest JB, Tomera K, et al. Pentosan polysulfatesodium therapy for men with chronic pelvic pain syndrome: a multicenter, randomized, placebo controlledstudy. J Urol 2005 Apr; 173 (4): 1252-5
 • Motrich RD, Maccioni M, Molina R. Presence of INFgamma-secreting lymphocytes specific to prostate antigens in a group of chronic prostatitis patients. Clin Immunol, 2005; 116: 149-51
 • Schaeffer AJ, Knauss JS, Landis JR, Propert KJ. Leukocyte and bacterial counts do not correlate with severity of symptoms in men with chronic prostatitis: the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study. J Urol, 2002; 168: 1048-52
 • Ye ZQ, Cai D, Lan RZ, Du GH, Yuan XY,Chen Z et al. Biofeedback therapy for chronic pelvic pain syndrome. Asian J Androl. 2003;5:155-8
 • Aydemir Y., Doğu Ö., Amasya A., Yazgan B. Gazioğlu E., Gündüz H. Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi, Sakarya Med J 2015;5(4):199-203)
 • Egede LE. Major depression in individuals with chronic medical disorders: prevalence, correlates and association with health resource utilization, lost productivity and functional disability. Gen Hosp Psychiatry. 2007;29(5):409- 16)
 • Kılıçoğlu A. Yaşlılık Çağı Depresyonunun Risk Etkenleri ve Etyolojisine Yönelik Bir Gözden Geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7: 49- 54.
 • Hacıhasanoğlu R., Karakurt P., Yıldırım A., Uslu S. Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Anksiyete ve Depresyon TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(3))
 • Ku JH, Kim SW, Paick JS. Quality of life and psychological factors in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Urology 2005;66:693-701
 • Radloff LS. The CES-D scale: a self-report depression scale for research n the general population. Appl Psychol Meas 1977;1:385-401
 • Egan KJ, Krieger JN. Psychological problems in chronic prostatitis patients with pain.Clin J Pain 1994;10:218-26.
 • McNaughton Collins M, Pontari MA, O’Leary MP, Calhoun EA,Santanna J, Landis JR, et al. Quality of life is impaired in men withchronic prostatitis: the Chronic Prostatitis Collaborative ResearchNetwork. J Gen Intern Med 2001;16:656-62
 • Chung SD, Huang CC, Lin HC. Chronic prostatitis and depressive disorder: a three year population-based study. J Affect Disord 2011;134:404-9

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Aralık 2018
Journal Section Medical Science Research Articles
Authors

Ufuk ÜNLÜ> (Primary Author)
Tokat Niksar Petrol Mevkii ASM
0000-0001-7995-0866
Türkiye


Nagihan Yıldız ÇELTEK This is me


Osman DEMİR This is me


Fikret ERDEMİR This is me

Publication Date December 29, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 40Issue 4

Cite

APA Ünlü, U. , Çeltek, N. Y. , Demir, O. & Erdemir, F. (2018). ERKEKLERDE KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMU SEMPTOMLARI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ . Cumhuriyet Medical Journal , 40 (4) , 370-376 . DOI: 10.7197/223.vi.471867