PDF BibTex RIS Cite

Evaluation of cases with claims of sexual abuse referred to service of forensic medicine in a university hospital

Year 2011, Volume: 33 Issue: 1, 61 - 69, 14.03.2011

Abstract

Abstract

Aim. Every year, millions of children are either victims or witnesses of child exploitation worldwide. Although child mistreatment is usually seen as physical abuse, the concept of exploitation includes all kinds of mistreatment such as sexual abuse, psychologic abuse, and neglect. In this study, we aimed to reveal sociodemographic characteristics, details of medical history, physical examination findings, and general features of the offensive incident. Method. The forensic medicine reports related to 96 cases younger than 18 years of age who referred to our Department of Forensic Medicine between January 2008 and December 2009 with claims of being victims of sexual abuse were examined retrospectively. Results. Within 2 years, 96 cases (males 16.7% and females 83.3%) were referred to our outpatient clinics. Ages of the referrals ranged between 5 and 18 years of age and most of them were in the 15-18 age group. When the cases were evaluated as for their perpetrators, the offenders were seen to be intimates first and second-degree relatives (63.5%).On the examination of the cases referred to our clinics, any evidence of abuse was not found in 74% of the cases. The most frequently encountered physical finding (15%) was an old hymen rupture. For 49% of the cases any consultation was not required, and most of the consultations were demanded from psychiatry departments. Conclusion. Sexual abuse which is an important public health problem necessitates a multifaceted approach. Due to delay in referral to healthcare organizations because of numerous reasons, it is extremely difficult to detect evidence related to the act during physical examination, and thus a properly obtained medical history apparently conveys crucial importance.

Key words: Child, sexual offenses, sexual abuse, forensic medicine.

 

Özet

Amaç. Dünyada her yıl milyonlarca çocuk istismarın kurbanı ya da şahidi olmaktadır. Çocuk istismarı en sık fiziksel istismar şeklinde görülmekle birlikte, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olarak çocuğa zarar veren bütün formları içermektedir. Bu çalışmada polikliniğimize gelen olgularda cinsel istismar iddiası olan olguların sosyodemografik özellikleri, anamnez ve fiziki muayene bulguları ile olayın genel özelliklerinin ortaya konulması amaçlandı.Yöntem. Ocak 2008 Aralık 2009 tarihleri arasında Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine cinsel istismar mağduru olduğu iddiası ile başvuran 18 yaşından küçük 96 olguya ait adli raporlar retrospektif olarak incelendi.Bulgular. Polikliğimize iki yıllık süre içerisinde başvuran olguların toplam sayısı 96 olup, bunların %16,7'si erkek, %83,3'ü bayan idi. Başvuranların yaşları 5 ila 18 arasında olup, en yüksek başvuru 15-18 yaş grubunda idi. Cinsel istismarı yapan kişi yönünden olgular değerlendirildiğinde olguların %63,5'inin tanıdık ve 1.ve 2. derecede akraba olduğu görülmektedir. Olguların %74'ünün muayenesinde herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmadı. Fizik muayene bulgusu olarak en fazla (%15) eski hymen yırtığı görüldü. Olguların %49'una herhangi bir konsültasyon istenmezken, en fazla psikiyatri bölümlerinden konsültasyon istenmiştir.Sonuç. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan cinsel istismar çok yönlü bir yaklaşımı gerektirmektedir. Cinsel istismar olgusunun sayısız nedenlerle sağlık kuruluşlarına geç sevki fizik muayenede olaya ait bulgunun saptanmasını zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı bu tür olgularda uygun biçimde alınacak olan tıbbi öykünün kritik önem taşıdığı görülmektedir.

Anahtar sözcükler: Çocuk, cinsel saldırı, cinsel istismar, Adli Tıp

References

 • Yılmaz G, İşiten N, Ertan Ü, Öner A. Bir Çocuk İstismarı Vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 295-8.
 • "Child Abuse and Neglect: Types, Signs, Symptoms, Help and Prevention". Available at: http://helpguide.org/mental/child_abuse_physical_emotional_sexual_neglect.htm. (accessed on July 14, 2010)
 • Polat O. Klinik Adli Tıp. Seçkin Yayıncılık 1. baskı Ankara 2004; s 85-131.
 • Hancı İH. Adli Tıp ve Adli Bilimler. Seçkin yayıncılık 1. baskı Ankara 2002; s 263-84.
 • İşeri E. Cinsel istismar. In Çetin FC, Pehlivantürk B, Ünal F, Uslu R, İşeri E, Türkbay T, Coşkun A, Miral S, Motovallı N(Eds). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. 1.Baskı, Ankara, Hekimler Yayın Birliği. 2008; s 470-7.
 • Gorey KM, Leslie DR. The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential response and measurement biases. Child Abuse Negl 1997; 21: 391-8.
 • Faller KC. Child sexual abuse: an interdisciplinary manual for diagnosis, case management and treatment. Mac Millan Edu 1988; 244-320.
 • Gibson LE, Leitenberg H. Child sexual abuse prevention programs: Do they decrease the occurance of child sexual abuse? Child Abuse Negl 2000; 24: 1115- 25.
 • Aktepe E. Çocukluk çağı cinsel istismarı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2009; 1: 95-119
 • Thomas DE, Leventhal JM, Friedlaender E. Referrals to a hospital-based child abuse ommittee: a comparison of the 1960s and 1990s. Child Abuse Negl 2001; 25: 203-13.
 • Finkelhor D. Current information on the scope and nature of child sexual abuse. Future Child 1994; 4: 31-53.
 • Karanfil R, Toprak S, Arslan MM. Anal yoldan cinsel saldırı iddiası bulunan olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2008; 13: 19-24
 • Polat O. Klinik Adli Tıp. 2 nd ed. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2006, s 199-210.
 • Dominquez R Z, Nelke CF, Perry BD. Child Sexual Abuse in: Encyclopedia of Crime and Punishment, David Levinson (ed.), 2002; s 202-7.
 • Kaliray P, Drife J. Childhood sexual abuse and subsequent gynaecological conditions. The Obstetrician and Gynaecologist 2004; 6: 209-14.
 • Putnam FW. Ten-year research update review: child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42: 269-78.
 • Pereda N, Guilera G, Forns M, Gomez-Benito J. The international epidemiology of child sexual abuse: a continuation of Finkelhor (1994). Child Abuse Negl 2009; 33: 331-42.
 • Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual causes of death in the United States, 2000. JAMA 2004; 291: 1238-45.
 • Çeçen AR. Child sexual abuse: prevalence, effects and school based prevention Int J Hum Sci 2007; 4: 1-17.
 • Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl. 1994; 8: 409-17.
 • Salaçin S, Alper B, Uçkan H. Seksüel saldırılarda mağdurun muayenesinde karşılaşılan sorunlar. Adli Tıp Dergisi, 1991; 7: 133-9.
 • Zeren C. Nevşehir‟de cinsel saldırı mağduru olduğu iddia edilen olguların analizi, Adli Bilimler Dergisi, 2009; 8: 18-22.
 • Sahu G, Mohanty S, Dash JK. Vulnerable victims of sexual assault. Med Sci Law 2005; 45: 256-60.
 • Carlstedt A, Forsman A, Soderstrom H. Sexual child abuse in a defined Swedish area 1993-97: a population-based survey. Arch Sex Behav. 2001; 30: 483-93.
 • "Child Sexual Abuse". National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US Department of Veterans Affairs. Available at: http://www.ptsd.va.gov/public/pages/child-sexual-abuse.asp. (accessed on March 01, 2011)
 • Jenny C. Roesler TA, Poyer KL. Are children at risk for sexual abuse by homosexuals? Pediatrics, 1994; 94: 41-4.
 • Özen NE, Șener Ș. Çocuk ve ergende cinsel istismar. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1997; 2: 473-93.
 • Dube SR, Anda RF, Whitfield CL, Brown DW, Felitti VJ, Dong M, Giles WH. Long-Term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim. Am J Prev Med, 2005; 28: 430-8
 • Akbaş S, Turla A, Karabekiroğlu K, Senses A, Karakurt MN, Taşdemir GN ve ark. Cinsel istismara uğramış çocuklar. Adli Bilimler Dergisi 2009; 8: 24-32.
 • Çengel-Kültür E, Çuhadaroğlu-Çetin F, Gökler B. Demographic and clinical features of child abuse and neglect cases. Turk J Pediatr 2007; 49: 256-62.
 • Bachmann GA, Moeller TP, Benett J. Childhood sexual abuse and the consequences in adult women. Obstet Gynecol 1988; 71: 631-42.
 • Çekin N, Hilal A, Bilgin N, Alper B,Gülmen KM, Savran B, Sarıca D. Adana‟da ağır ceza mahkemesine yansıyan cinsel suçların incelenmesi. Adli Tıp Bülteni 1998; 3: 81-5.
 • Bagley C, Mallick K. Prediction of sexual, emotional, and physical maltreatment and mental health outcomes in a longitudinal cohort of 290 adolescent women. Child Maltreat 2000; 5: 218-26.
 • Grossin C, Sibille I, Lorin de la Grandmaison G, Banasr A, Brion F, Durigon M, Analysis of 418 cases of sexuel assault. Forensic Sci Int. 2003; 131: 125-30.
 • Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ. Konya‟da cinsel istismar önünden muayenesi yapılan çocuk olguların değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008; 5: 43-9.
 • Beitchman JH, Zucker KJ, Hood JE, daCosta GA, Akman D. A review of the short-term effects of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1991; 15: 537-56.
 • Beitchman JH, Zucker KJ, Hood JE, daCosta GA, Akman D, Cassavia E. A review of the long-term effects of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1992; 16: 101-18.
 • Malinosky-Rummell R, Hansen DJ. Long-term consequences of childhood physical abuse. Psychol Bull 1993; 114: 68-79.
 • Boney-McCoy S, Finkelhor D. Prior victimization: a risk factor for child sexual abuse and for PTSD-related symptomatology among sexually abused youth. Child Abuse Negl 1995; 19: 1401-21.
 • Carey PD, Walker JI, Rossouw W, Seedat S, Stein DJ. Risk indicators and psychopathology in traumatised children and adolescents with a history of sexual abuse. Eur Child Adolesc Psychiatry 2008; 17: 93-8.
 • Kendal-Tackett KA, Williams LM, Finkelhor D. Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. Psychol Bull 1993; 113: 164-80.
 • Kara B, Biçer Ü, Gökalp A.S. Çocuk istismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 140-151.
 • Tercier A. Child abuse. In: Emergency Medicine Maer JA (ed). 4th ed. St. Louis: Mosby, 1998; pp 1108-18.
 • Egemen A. Türkiye‟de çocuklarda cinsel istismar olgusuna yasal ve sosyal yaklaşım. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 1993; 36: 285-88.
 • Jones JS, Rossman L, Wynn BN, Dunnuck C, Schwartz N. Comparative analysis of adult versus adolescent sexual assualt: epidemiyology and patterns of anogenital injury. Acad Emerg Med 2003; 10: 872-7.

Original research-Orijinal araştırma

Year 2011, Volume: 33 Issue: 1, 61 - 69, 14.03.2011

Abstract

Amaç. Dünyada her yıl milyonlarca çocuk istismarın kurbanı ya da şahidi olmaktadır. Çocuk istismarı en sık fiziksel istismar şeklinde görülmekle birlikte, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olarak çocuğa zarar veren bütün formları içermektedir. Bu çalışmada polikliniğimize gelen olgularda cinsel istismar iddiası olan olguların sosyodemografik özellikleri, anamnez ve fiziki muayene bulguları ile olayın genel özelliklerinin ortaya konulması amaçlandı. Yöntem. Ocak 2008 Aralık 2009 tarihleri arasında Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine cinsel istismar mağduru olduğu iddiası ile başvuran 18 yaşından küçük 96 olguya ait adli raporlar retrospektif olarak incelendi. Bulgular. Polikliğimize iki yıllık süre içerisinde başvuran olguların toplam sayısı 96 olup, bunların %16,7‟si erkek, %83,3‟ü bayan idi. Başvuranların yaşları 5 ila 18 arasında olup, en yüksek başvuru 15-18 yaş grubunda idi. Cinsel istismarı yapan kişi yönünden olgular değerlendirildiğinde olguların %63,5‟inin tanıdık ve 1. ve 2. derecede akraba olduğu görülmektedir. Olguların %74‟ünün muayenesinde herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmadı. Fizik muayene bulgusu olarak en fazla (%15) eski hymen yırtığı görüldü. Olguların %49‟una herhangi bir konsültasyon istenmezken, en fazla psikiyatri bölümlerinden konsültasyon istenmiştir. Sonuç. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan cinsel istismar çok yönlü bir yaklaşımı gerektirmektedir. Cinsel istismar olgusunun sayısız nedenlerle sağlık kuruluşlarına geç sevki fizik muayenede olaya ait bulgunun saptanmasını zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı bu tür olgularda uygun biçimde alınacak olan tıbbi öykünün kritik önem taşıdığı görülmektedir

References

 • Yılmaz G, İşiten N, Ertan Ü, Öner A. Bir Çocuk İstismarı Vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 295-8.
 • "Child Abuse and Neglect: Types, Signs, Symptoms, Help and Prevention". Available at: http://helpguide.org/mental/child_abuse_physical_emotional_sexual_neglect.htm. (accessed on July 14, 2010)
 • Polat O. Klinik Adli Tıp. Seçkin Yayıncılık 1. baskı Ankara 2004; s 85-131.
 • Hancı İH. Adli Tıp ve Adli Bilimler. Seçkin yayıncılık 1. baskı Ankara 2002; s 263-84.
 • İşeri E. Cinsel istismar. In Çetin FC, Pehlivantürk B, Ünal F, Uslu R, İşeri E, Türkbay T, Coşkun A, Miral S, Motovallı N(Eds). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. 1.Baskı, Ankara, Hekimler Yayın Birliği. 2008; s 470-7.
 • Gorey KM, Leslie DR. The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential response and measurement biases. Child Abuse Negl 1997; 21: 391-8.
 • Faller KC. Child sexual abuse: an interdisciplinary manual for diagnosis, case management and treatment. Mac Millan Edu 1988; 244-320.
 • Gibson LE, Leitenberg H. Child sexual abuse prevention programs: Do they decrease the occurance of child sexual abuse? Child Abuse Negl 2000; 24: 1115- 25.
 • Aktepe E. Çocukluk çağı cinsel istismarı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2009; 1: 95-119
 • Thomas DE, Leventhal JM, Friedlaender E. Referrals to a hospital-based child abuse ommittee: a comparison of the 1960s and 1990s. Child Abuse Negl 2001; 25: 203-13.
 • Finkelhor D. Current information on the scope and nature of child sexual abuse. Future Child 1994; 4: 31-53.
 • Karanfil R, Toprak S, Arslan MM. Anal yoldan cinsel saldırı iddiası bulunan olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2008; 13: 19-24
 • Polat O. Klinik Adli Tıp. 2 nd ed. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2006, s 199-210.
 • Dominquez R Z, Nelke CF, Perry BD. Child Sexual Abuse in: Encyclopedia of Crime and Punishment, David Levinson (ed.), 2002; s 202-7.
 • Kaliray P, Drife J. Childhood sexual abuse and subsequent gynaecological conditions. The Obstetrician and Gynaecologist 2004; 6: 209-14.
 • Putnam FW. Ten-year research update review: child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42: 269-78.
 • Pereda N, Guilera G, Forns M, Gomez-Benito J. The international epidemiology of child sexual abuse: a continuation of Finkelhor (1994). Child Abuse Negl 2009; 33: 331-42.
 • Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual causes of death in the United States, 2000. JAMA 2004; 291: 1238-45.
 • Çeçen AR. Child sexual abuse: prevalence, effects and school based prevention Int J Hum Sci 2007; 4: 1-17.
 • Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl. 1994; 8: 409-17.
 • Salaçin S, Alper B, Uçkan H. Seksüel saldırılarda mağdurun muayenesinde karşılaşılan sorunlar. Adli Tıp Dergisi, 1991; 7: 133-9.
 • Zeren C. Nevşehir‟de cinsel saldırı mağduru olduğu iddia edilen olguların analizi, Adli Bilimler Dergisi, 2009; 8: 18-22.
 • Sahu G, Mohanty S, Dash JK. Vulnerable victims of sexual assault. Med Sci Law 2005; 45: 256-60.
 • Carlstedt A, Forsman A, Soderstrom H. Sexual child abuse in a defined Swedish area 1993-97: a population-based survey. Arch Sex Behav. 2001; 30: 483-93.
 • "Child Sexual Abuse". National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US Department of Veterans Affairs. Available at: http://www.ptsd.va.gov/public/pages/child-sexual-abuse.asp. (accessed on March 01, 2011)
 • Jenny C. Roesler TA, Poyer KL. Are children at risk for sexual abuse by homosexuals? Pediatrics, 1994; 94: 41-4.
 • Özen NE, Șener Ș. Çocuk ve ergende cinsel istismar. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1997; 2: 473-93.
 • Dube SR, Anda RF, Whitfield CL, Brown DW, Felitti VJ, Dong M, Giles WH. Long-Term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim. Am J Prev Med, 2005; 28: 430-8
 • Akbaş S, Turla A, Karabekiroğlu K, Senses A, Karakurt MN, Taşdemir GN ve ark. Cinsel istismara uğramış çocuklar. Adli Bilimler Dergisi 2009; 8: 24-32.
 • Çengel-Kültür E, Çuhadaroğlu-Çetin F, Gökler B. Demographic and clinical features of child abuse and neglect cases. Turk J Pediatr 2007; 49: 256-62.
 • Bachmann GA, Moeller TP, Benett J. Childhood sexual abuse and the consequences in adult women. Obstet Gynecol 1988; 71: 631-42.
 • Çekin N, Hilal A, Bilgin N, Alper B,Gülmen KM, Savran B, Sarıca D. Adana‟da ağır ceza mahkemesine yansıyan cinsel suçların incelenmesi. Adli Tıp Bülteni 1998; 3: 81-5.
 • Bagley C, Mallick K. Prediction of sexual, emotional, and physical maltreatment and mental health outcomes in a longitudinal cohort of 290 adolescent women. Child Maltreat 2000; 5: 218-26.
 • Grossin C, Sibille I, Lorin de la Grandmaison G, Banasr A, Brion F, Durigon M, Analysis of 418 cases of sexuel assault. Forensic Sci Int. 2003; 131: 125-30.
 • Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ. Konya‟da cinsel istismar önünden muayenesi yapılan çocuk olguların değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008; 5: 43-9.
 • Beitchman JH, Zucker KJ, Hood JE, daCosta GA, Akman D. A review of the short-term effects of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1991; 15: 537-56.
 • Beitchman JH, Zucker KJ, Hood JE, daCosta GA, Akman D, Cassavia E. A review of the long-term effects of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1992; 16: 101-18.
 • Malinosky-Rummell R, Hansen DJ. Long-term consequences of childhood physical abuse. Psychol Bull 1993; 114: 68-79.
 • Boney-McCoy S, Finkelhor D. Prior victimization: a risk factor for child sexual abuse and for PTSD-related symptomatology among sexually abused youth. Child Abuse Negl 1995; 19: 1401-21.
 • Carey PD, Walker JI, Rossouw W, Seedat S, Stein DJ. Risk indicators and psychopathology in traumatised children and adolescents with a history of sexual abuse. Eur Child Adolesc Psychiatry 2008; 17: 93-8.
 • Kendal-Tackett KA, Williams LM, Finkelhor D. Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. Psychol Bull 1993; 113: 164-80.
 • Kara B, Biçer Ü, Gökalp A.S. Çocuk istismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 140-151.
 • Tercier A. Child abuse. In: Emergency Medicine Maer JA (ed). 4th ed. St. Louis: Mosby, 1998; pp 1108-18.
 • Egemen A. Türkiye‟de çocuklarda cinsel istismar olgusuna yasal ve sosyal yaklaşım. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 1993; 36: 285-88.
 • Jones JS, Rossman L, Wynn BN, Dunnuck C, Schwartz N. Comparative analysis of adult versus adolescent sexual assualt: epidemiyology and patterns of anogenital injury. Acad Emerg Med 2003; 10: 872-7.

Details

Primary Language English
Journal Section Medical Science Research Articles
Authors

Ali YILDIRIM


İlhan ÇETİN


Hasan DİN


Burak GÜMÜŞ

Publication Date March 14, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 33 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım, A. , Çetin, İ. , Din, H. & Gümüş, B. (2011). Evaluation of cases with claims of sexual abuse referred to service of forensic medicine in a university hospital . Cumhuriyet Medical Journal , 33 (1) , 61-69 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/4216/55890