PDF EndNote BibTex RIS Cite

Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi

Year 2011, Volume: 33 Issue: 3, 299 - 306, 27.09.2011

Abstract

Özet

Amaç. Yama testi sonuçlarına göre belirlenen allerjenler coğrafik bölge, yaşam koşulları, çevresel faktörler, mesleksel koşullar ve endüstriyel durum farklılığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada yama testinde pozitif reaksiyon veren allerjenlerin tespiti ve bunların yaş, cins, ailesel ve kişisel atopi zemini, hastalık süresi, ek hastalık varlığı, parfüm, kolonya, takı ve makyaj kullanımı gibi değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini belirlemek amaçlandı. Yöntem. Bu çalışmada Eylül 2007 - Kasım 2009 yılları arasında kliniğimize başvuran ve allerjik kontakt dermatit ön tanısıyla yama testi uygulanan 400 olgunun sonuçları değerlendirildi. Olgulara, 23 allerjenden oluşan Avrupa standart serisi ile yama testi uygulandı. Bulgular. Yama testi uygulamamızda sıklık sırasına göre nikelsülfat, kobalt klorid, potasyum dikromat, tiuram miks, formaldehit, peru balsamı ve fragrance miks allerjenlerine reaksiyon saptadık. Ailesel atopi hikayesinin pozitif olduğu olgularda nikel sülfat ve metilisotiazolinon pozitifliğinin daha fazla görüldüğü saptandı. En sık reaksiyon gözlenen allerjen olan nikelsülfat genç kadınlarda anlamlı derecede daha fazla bulunurken, potasyum dikromat orta yaş erkeklerde daha fazla bulunuyordu. Olguların 16 (%4)’sında nikelsülfat, potasyum dikromat ve kobalt kloridin üçüne birden allerjik reaksiyon vardı. Nikel sülfat duyarlılığı gösteren olguların daha çok takı kullanan hastalar ve kentsel bölgede yaşayanlar olduğu tespit edildi. Sonuçlar. Son derece değerli bir tanı testi olmasına rağmen, anlamlı sonuçlar elde edebilmek için testin uygulandığı hastaların mesleklerinin, atopi öykülerinin, ekzema süresi ve seyrinin, şüpheli allerjen madde ile temas hikâyesinin ayrıntılı olarak sorgulanması da çok önemlidir.

Anahtar sözcükler: Alerjik kontakt dermatit, yama testi

 

Abstract

Aim. Patch test results changes with geographical distribution, living conditions, occupational factors, industrial condition. The aim of this study was to determine the distribution of allergen which react to patch test analyzed according to variable like age, sex, disease duration, personal and familial atopy, additional disorder, using perfume, cologne and make up. Method. In this study, we evaluated the results of 400 patients that requested our clinic between September 2007 and November 2009 and applied patch test with the diagnosis of allergic contact dermatitis. Patch tests by using European Standard Series which is consisted of 23 standard allergens were performed. Result. We detected reaction in order of frequency for nickel sulphate, cobalt chloride, potassium bichromate, tiuram mix, formaldehyde, balsam of peru and fragrance mix in patch test application. Positive reaction to nickel sulphate and methylisotiazolinone was higher in patient with familial atopy. Nickel sulphate was found more frequently in younger women, potassium bichromate was found more frequently in middle age men. In 16 (4%) patient was observed triple reaction that nickel sulphate, potassium bichromate and cobalt chloride. Patients who showed positive reaction to nickel sulphate were more frequently using jewelry and living urban than other. Conclusion. In spite of patch test is most variable diagnostic test detailed investigation that patient’s occupation, atopy story, duration of disease, disease course and contact story of suspicious allergen is very important.

Keywords: Allergic contact dermatitis, patch test

References

 • Wilkinson JD, Rycroft RJG. Contact dermatitis. In: Champion RH, Burton JL, Ebling FJG (eds), Textbook of Dermatology, 5th eds, Blackwell Sci Pub, Oxford, 1992, 611.
 • Lawlor GJ, Fischer TJ. Allergic diseases of the skin. In: Lucky AW, Lawlor GJ, Fischer TJ, eds. Manual of Alergy and Immunology, 2nd ed. Boston: Little, Brown and Company, 1988, 191-213.
 • Atmanoğlu N. Kontakt dermatitler. İstanbul: Hürriyet ofset matbaacılık ve gazetecilik AŞ, 1988, 33-145.
 • Erdi H, Akyol A. Gürgey E. El dermatitlerinde kontakt duyarlılık araştırılması. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 1-4 Eylül 1992 Erzurum, Ural A, Kot S, Özdemir Ş, Aktaş A, Parlak M. Erzurum Doğu Ofset, 1992; 1: 379-87.
 • Schnuch A, Geier J, Uter W, Frosch PJ, Lehmacher W, Aberer W, Agathos M, Arnold R, Fuchs T, Laubstein B, Lischka G, Pietrzyk PM, Rakoski J, Richter G, Ruëff F. National rates and regional differences in sensitization to allergens of the standard series. Population-adjusted frequencies of sensitization (PAFS) in 40,000 patients from a multicenter study (IVDK). Contact Dermatitis 1997; 37: 200-9.
 • Rietschel RL, Adams RM, Maibach HI, Storrs FJ, Rosenthal LE. The case for patch test readings beyond days 2. Notes from the lost and found department. J Am Acad Dermatol 1988; 18: 42-5.
 • Agner T, Damm P, Skouby SO. Menstrual cycle and skin reactivity. J Am Acad Dermatol 1991; 24: 566-70.
 • Adams RM. Patch testing- a recapitulation. J Am Acad Dermatol 1981;5: 629-46.
 • Ancona A, Monroy F, Fernandez-Diez J. Occupational dermatitis from IPPD in tires. Contact Dermatitis 1982; 8: 91-4.
 • Patrizi A, Rizzoli L, Vincenzi C, Trevisi P, Tosti A. Sensitization to thimerosal in atopic children. Contact Dermatitis 1999; 40: 94-7.
 • Patrizi A, Lanzarini M, Tosti A. Persistent patch test reactions to textile dyes. Contact Dermatitis 1990; 23: 60-1.
 • Bygum A, Andersen KE. Persistent reactions after patch testing with TRUE Test panels 1 and 2. Contact Dermatitis 1998; 38: 218-20.
 • Tunalı Ş, Palalı Z, Bingül Ö, Tokgöz N, Özcan N. Kontakt dermatitte yama testi sonuçları. VII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 11-13 Eylül 1987, İstanbul, Bursa Üniv. Basınevi, Bursa, 1980, 367.
 • Sarıcaoğlu H, Tunalı Ş, Bülbül E, White IR, Palalı Z. Prevention of nickel- induced allergic contact reactions with pentoxifylline. Contact Dermatitis 1998; 39: 244-7.
 • Utaş S, Soyuer Ü. Kontakt Dermatitli Hastalarda Patch Test Sonuçları. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 1-4 Eylül 1992. Erzurum Doğu Ofset Basımevi 1992, 353-60.
 • Atakan N, Karaduman A, Akkaya S. Kontakt dermatitin tanı ve tedavisinde patch (yama) testinin önemi, XII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Adana 1990, 483-8.
 • Balevi Z. In patients with contact dermatitis patch test results. T Klin J Dermatol 1996; 5: 109-2.
 • Kotoğyan A. Kontakt dermatitlilerde yama (patch) testi sonuçları. V. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 4-7 Eylül 1974, Ankara.
 • Akyol A, Bovyat A. Contact sensitizers included in the standart patch test series. T Klin Alerji Astım 2000; 2: 156-67.
 • Akasya-Hillenbrand E, Ozkaya-Bayazit E. Patch test results in 542 patients with suspected contact dermatitis in Turkey. Contact Dermatitis 2002; 46: 17-23.
 • Sharma VK, Chakrabarti A. Common contact sensitizers in Chandigarh, India. A study of 200 patients with the European standard series. Contact Dermatitis 1998; 38: 127-31.
 • Meijer C, Bredberg M, Fischer T, Widström L. Ear piercing, and nickel and cobalt sensitization, in 520 young Swedish men doing compulsory military service. Contact Dermatitis 1995; 32: 147-9.
 • Akasya E, Özkaya Bayazit E. Avrupa standart yama testi serisi. Türkderm 2001; 35: 265-76.
 • Andersen KE, Burrows D, White IR: Allergens from the standard series. In: Textbook of Contact Dermatitis. Rycroft RJG, Menné T, Frosch PJ (eds). 2nd eds, Springer-Verlag, Berlin, 1995; pp: 416-58.
 • Kühl M, Klaschka F (eds) Berufsdermatosen. 1st ed. Urban und Schwarzenberg, München Wien, Baltimore, 1990; pp: 75-92.
 • Akyol A. Alerjik kontakt dermatit tedavisi. T Klin Alerji- Astım 1999; 1: 22-6.

Orijinal araştırma-Original research

Year 2011, Volume: 33 Issue: 3, 299 - 306, 27.09.2011

Abstract

Amaç. Yama testi sonuçlarına göre belirlenen alerjenler coğrafik bölge, yaşam koşulları, çevresel faktörler, mesleksel koşullar ve endüstriyel durum farklılığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada yama testinde pozitif reaksiyon veren alerjenlerin tespiti ve bunların yaş, cins, ailesel ve kişisel atopi zemini, hastalık süresi, ek hastalık varlığı, parfüm, kolonya, takı ve makyaj kullanımı gibi değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini belirlemek amaçlandı. Yöntem. Bu çalışmada Eylül 2007 - Kasım 2009 yılları arasında kliniğimize başvuran ve alerjik kontakt dermatit ön tanısıyla yama testi uygulanan 400 olgunun sonuçları değerlendirildi. Olgulara, 23 alerjenden oluşan Avrupa standart serisi ile yama testi uygulandı. Bulgular. Yama testi uygulamamızda sıklık sırasına göre nikelsülfat, kobalt klorid, potasyum dikromat, tiuram miks, formaldehit, peru balsamı ve fragrance miks alerjenlerine reaksiyon saptadık. Ailesel atopi hikâyesinin pozitif olduğu olgularda nikel sülfat ve metilisotiazolinon pozitifliğinin daha fazla görüldüğü saptandı. En sık reaksiyon gözlenen alerjen olan nikelsülfat genç kadınlarda anlamlı derecede daha fazla bulunurken, potasyum dikromat orta yaş erkeklerde daha fazla bulunuyordu. Olguların 16 (%4)’sında nikelsülfat, potasyum dikromat ve kobalt kloridin üçüne birden alerjik reaksiyon vardı. Nikel sülfat duyarlılığı gösteren olguların daha çok takı kullanan hastalar ve kentsel bölgede yaşayanlar olduğu tespit edildi. Sonuçlar. Son derece değerli bir tanı testi olmasına rağmen, anlamlı sonuçlar elde edebilmek için testin uygulandığı hastaların mesleklerinin, atopi öykülerinin, ekzema süresi ve seyrinin, şüpheli alerjen madde ile temas hikâyesinin ayrıntılı olarak sorgulanması da çok önemlidir

References

 • Wilkinson JD, Rycroft RJG. Contact dermatitis. In: Champion RH, Burton JL, Ebling FJG (eds), Textbook of Dermatology, 5th eds, Blackwell Sci Pub, Oxford, 1992, 611.
 • Lawlor GJ, Fischer TJ. Allergic diseases of the skin. In: Lucky AW, Lawlor GJ, Fischer TJ, eds. Manual of Alergy and Immunology, 2nd ed. Boston: Little, Brown and Company, 1988, 191-213.
 • Atmanoğlu N. Kontakt dermatitler. İstanbul: Hürriyet ofset matbaacılık ve gazetecilik AŞ, 1988, 33-145.
 • Erdi H, Akyol A. Gürgey E. El dermatitlerinde kontakt duyarlılık araştırılması. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 1-4 Eylül 1992 Erzurum, Ural A, Kot S, Özdemir Ş, Aktaş A, Parlak M. Erzurum Doğu Ofset, 1992; 1: 379-87.
 • Schnuch A, Geier J, Uter W, Frosch PJ, Lehmacher W, Aberer W, Agathos M, Arnold R, Fuchs T, Laubstein B, Lischka G, Pietrzyk PM, Rakoski J, Richter G, Ruëff F. National rates and regional differences in sensitization to allergens of the standard series. Population-adjusted frequencies of sensitization (PAFS) in 40,000 patients from a multicenter study (IVDK). Contact Dermatitis 1997; 37: 200-9.
 • Rietschel RL, Adams RM, Maibach HI, Storrs FJ, Rosenthal LE. The case for patch test readings beyond days 2. Notes from the lost and found department. J Am Acad Dermatol 1988; 18: 42-5.
 • Agner T, Damm P, Skouby SO. Menstrual cycle and skin reactivity. J Am Acad Dermatol 1991; 24: 566-70.
 • Adams RM. Patch testing- a recapitulation. J Am Acad Dermatol 1981;5: 629-46.
 • Ancona A, Monroy F, Fernandez-Diez J. Occupational dermatitis from IPPD in tires. Contact Dermatitis 1982; 8: 91-4.
 • Patrizi A, Rizzoli L, Vincenzi C, Trevisi P, Tosti A. Sensitization to thimerosal in atopic children. Contact Dermatitis 1999; 40: 94-7.
 • Patrizi A, Lanzarini M, Tosti A. Persistent patch test reactions to textile dyes. Contact Dermatitis 1990; 23: 60-1.
 • Bygum A, Andersen KE. Persistent reactions after patch testing with TRUE Test panels 1 and 2. Contact Dermatitis 1998; 38: 218-20.
 • Tunalı Ş, Palalı Z, Bingül Ö, Tokgöz N, Özcan N. Kontakt dermatitte yama testi sonuçları. VII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 11-13 Eylül 1987, İstanbul, Bursa Üniv. Basınevi, Bursa, 1980, 367.
 • Sarıcaoğlu H, Tunalı Ş, Bülbül E, White IR, Palalı Z. Prevention of nickel- induced allergic contact reactions with pentoxifylline. Contact Dermatitis 1998; 39: 244-7.
 • Utaş S, Soyuer Ü. Kontakt Dermatitli Hastalarda Patch Test Sonuçları. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 1-4 Eylül 1992. Erzurum Doğu Ofset Basımevi 1992, 353-60.
 • Atakan N, Karaduman A, Akkaya S. Kontakt dermatitin tanı ve tedavisinde patch (yama) testinin önemi, XII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Adana 1990, 483-8.
 • Balevi Z. In patients with contact dermatitis patch test results. T Klin J Dermatol 1996; 5: 109-2.
 • Kotoğyan A. Kontakt dermatitlilerde yama (patch) testi sonuçları. V. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 4-7 Eylül 1974, Ankara.
 • Akyol A, Bovyat A. Contact sensitizers included in the standart patch test series. T Klin Alerji Astım 2000; 2: 156-67.
 • Akasya-Hillenbrand E, Ozkaya-Bayazit E. Patch test results in 542 patients with suspected contact dermatitis in Turkey. Contact Dermatitis 2002; 46: 17-23.
 • Sharma VK, Chakrabarti A. Common contact sensitizers in Chandigarh, India. A study of 200 patients with the European standard series. Contact Dermatitis 1998; 38: 127-31.
 • Meijer C, Bredberg M, Fischer T, Widström L. Ear piercing, and nickel and cobalt sensitization, in 520 young Swedish men doing compulsory military service. Contact Dermatitis 1995; 32: 147-9.
 • Akasya E, Özkaya Bayazit E. Avrupa standart yama testi serisi. Türkderm 2001; 35: 265-76.
 • Andersen KE, Burrows D, White IR: Allergens from the standard series. In: Textbook of Contact Dermatitis. Rycroft RJG, Menné T, Frosch PJ (eds). 2nd eds, Springer-Verlag, Berlin, 1995; pp: 416-58.
 • Kühl M, Klaschka F (eds) Berufsdermatosen. 1st ed. Urban und Schwarzenberg, München Wien, Baltimore, 1990; pp: 75-92.
 • Akyol A. Alerjik kontakt dermatit tedavisi. T Klin Alerji- Astım 1999; 1: 22-6.

Details

Primary Language English
Journal Section Medical Science Research Articles
Authors

Selma UÇAR


Sedat ÖZÇELİK


Melih AKYOL

Publication Date September 27, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 33 Issue: 3

Cite

APA Uçar, S. , Özçelik, S. & Akyol, M. (2011). Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi . Cumhuriyet Medical Journal , 33 (3) , 299-306 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/4218/55884