PDF EndNote BibTex RIS Cite

PAI-1 4G/4G gene polymorphism is associated with higher serum lipid level in Turkish population.

Year 2011, Volume 33, Issue 3, 307 - 311, 28.06.2011

Abstract

Abstract

Aim. PAI-1 gene is a member of prothrombotic gene group. The 4G allele of the PAI-1 4G/5G polymorphism is associated with higher plasma levels of PAI-1 and increase the risk for thrombosis. Besides, there are some studies in the literature claiming an association between the 4G allele and the atherogenic lipid profile in certain populations. However, there is no detailed information about the effect of 4G on lipid levels in Turkish population. In this study, we aimed to investigate correlation between the PAI-1 4G/4G gene polymorphism and plasma lipid levels in healthy Turkish subjects. Method. Medical genetic department and hospital database were used in this retrospective study. Over 55 years old subjects were excluded. None of these subjects was receiving any type of medication. Fifty subjects (Group 4G) which had isolated 4G/4G homozygote PAI-1 gene polymorphism and 59 subjects (Group 5G) which had normal (5G/5G) PAI-1 gene variant were included in the study. Body mass index (BMI), age, sex, blood pressure (BP), high-density lipid levels (HDL), low-density lipid levels (LDL), triglyceride and cholesterol levels were investigated in each group. Obtained data were evaluated statistically. Results. The groups were similar about age, sex, BMI and BP. The difference was not significant between each groups, were compared for HDL. However, the levels of LDL (p=0.01), triglyceride (p=0.001) and cholesterol (p=0.02) were significantly higher in Group 4G. Conclusions. PAI-1 is a characteristic biological example of how complicated and unpredictable could be the influence of the same enzyme on different tissues or organs. Our findings suggest that the 4G/4G polymorphism of the PAI-1 gene might be associated with higher serum of LDL and triglyceride in healthy Turkish population. Therefore, evaluation of the PAI-1 gene in hyperlipidemic population will help clarify etiology and prognosis of the disease.

Keywords: Gene polymorphism , PAI-1, serum lipid level

 

Özet

Amaç. PAI-1 geni protrombotik gen grubunun bir üyesidir. PAI-1 4G/5G polimorfizmindeki 4G alleli yuksek plazma PAI-1 düzeyi ve artmış tromboz riski ile birliktedir. Diğer yandan literatürde bazı popülasyonlarda, 4G alleli ile aterojenik lipid düzeyleri arasında ilişki bulunduğunu iddia eden makaleler bulunmaktadır. Ancak, Türk popülasyonunda lipid düzeyleri üzerine 4G allelinin etkileri hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, sağlıklı Türk bireylerinde plazma lipid düzeyleri ile PAI-1 4G/5G gene polimorfizminin korelasyonunu araştırmayı amaçladık. Yöntem. Retrospektif olan bu çalışmada, hastanemizin ve tıbbi genetik bölümünün veri tabanı kullanıldı. 55 yaşından büyük bireyler çalışmaya alınmadılar. Katılımcılardan hiç biri herhangi bir tedavi almamaktaydı. İzole PAI-1 4G/4G gen polimorfizmi bulunan 50 kişi (Grup 4G) ve PAI-1 5G/5G Polimorfizmi saptanan 59 kişi (Grup 5G) çalışmaya dahil edildi. Her grupta olguların vücut kitle indeksi, yaş, cinsiyet, kan basıncı, HDL, LDL, trigliserid ve total kolesterol düzeyleri araştırıldı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular. Gruplar yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve kan basıncı yönünden benzerdi. HDL yönünden gruplar arasındaki fark önemsiz bulundu. Ancak, LDL (p=0.01), trigliserid (p=0.001) ve kolesterol (p=0.02) Grup 4G’de anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç. PAI-1, aynı enzimin değişik doku ve organlar üzerindeki etkilerinin ne kadar karmaşık ve beklenmedik olabileceğinin karakteristik biyolojik bir örneğidir. Bizim bulgularımız PAI-1 gen 4G/4G polimorfizminin sağlıklı Türk popülasyonunda yüksek LDL ve trigliserid düzeyleri ile ilişkili olabileceğini desteklemektedir. Bu nedenle, hiperlipidemik popülasyonda PAI-1 geninin değerlendirilmesi bu hastalığın prognozu ve etiyolojisinin açığa çıkarılması konusunda yardımcı olabilir.

Anahtar sözcükler: Gen polimorfizmi, PAI-1, serum lipid düzeyi

Original research-Orijinal araştırma

Year 2011, Volume 33, Issue 3, 307 - 311, 28.06.2011

Abstract

Amaç. PAI-1 geni protrombotik gen grubunun bir üyesidir. PAI-1 4G/5G polimorfizmindeki 4G alleli yuksek plazma PAI-1 düzeyi ve artmış tromboz riski ile birliktedir. Diğer yandan literatürde bazı popülasyonlarda, 4G alleli ile aterojenik lipid düzeyleri arasında ilişki bulunduğunu iddia eden makaleler bulunmaktadır. Ancak, Türk popülasyonunda lipid düzeyleri üzerine 4G allelinin etkileri hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, sağlıklı Türk bireylerinde plazma lipid düzeyleri ile PAI-1 4G/5G gene polimorfizminin korelasyonunu araştırmayı amaçladık. Yöntem. Retrospektif olan bu çalışmada, hastanemizin ve tıbbi genetik bölümünün veri tabanı kullanıldı. 55 yaşından büyük bireyler çalışmaya alınmadılar. Katılımcılardan hiç biri herhangi bir tedavi almamaktaydı. İzole PAI-1 4G/4G gen polimorfizmi bulunan 50 kişi (Grup 4G) ve PAI-1 5G/5G Polimorfizmi saptanan 59 kişi (Grup 5G) çalışmaya dâhil edildi. Her grupta olguların vücut kitle indeksi, yaş, cinsiyet, kan basıncı, HDL, LDL, trigliserid ve total kolesterol düzeyleri araştırıldı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular. Gruplar yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve kan basıncı yönünden benzerdi. HDL yönünden gruplar arasındaki fark önemsiz bulundu. Ancak, LDL (p=0.01), trigliserid (p=0.001) ve kolesterol (p=0.02) Grup 4G’de anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç. PAI-1, aynı enzimin değişik doku ve organlar üzerindeki etkilerinin ne kadar karmaşık ve beklenmedik olabileceğinin karakteristik biyolojik bir örneğidir. Bizim bulgularımız PAI-1 gen 4G/4G polimorfizminin sağlıklı Türk popülasyonunda yüksek LDL ve trigliserid düzeyleri ile ilişkili olabileceğini desteklemektedir. Bu nedenle, hiperlipidemik popülasyonda PAI-1 geninin değerlendirilmesi bu hastalığın prognozu ve etiyolojisinin açığa çıkarılması konusunda yardımcı olabilir

Details

Primary Language English
Journal Section Medical Science Research Articles
Authors

Nurkay KATRANCIOĞLU>


Oğuz KARAHAN This is me


Hande KURTULGAN This is me


Umut SANRI This is me


Ahmet KILIÇ This is me

Publication Date June 28, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 33Issue 3

Cite

APA Katrancıoğlu, N. , Karahan, O. , Kurtulgan, H. , Sanrı, U. & Kılıç, A. (2011). PAI-1 4G/4G gene polymorphism is associated with higher serum lipid level in Turkish population. . Cumhuriyet Medical Journal , 33 (3) , 307-311 . Retrieved from http://cmj.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/4218/56005