BibTex RIS Cite

The Testing of Ambivalent Sexism Theory

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 88 - 97, 07.06.2016

Abstract

SUMMARY

Objective: The aim of this study is to test ambivalent sexism inventory (ASI) and ambivalence towards men inventory (AMI), which were developed on the basis of the Ambivalent Sexism approach.

Method: The sampling was formed by 422 students (252 women and 169 men) from University of Cumhuriyet. The data of the study were obtained from the questionnaire determining their socio-demographic characteristics of the students and AMI and ASI in order to determine their tendencies of sexism. After obtaining the permission from the Rectorate of Cumhuriyet University,   the application was carried out with the help of academic staff at relevant faculties and vocational schools between 01.02.2012 and 30.04.2012.

Results: When  the  overall average of the scores obtained  from  ASI and AMI were  considered, it was found out that  the ambivalence  of the participants against each other (with ASI x=4,12; AMI x=4,22) was above  the average; and Men (with  x= 4,23)  had   more ambivalence compared to  women (x=4,05) in ASI, and  women (x=4,38) had more ambivalence compared to men (x=3,99) in AMI. The data obtained from the variance analysis  suggested that  there  were  significant differences among the participants by gender, which were  Hostile sexism (HS) for men (t(421)=-7,99 p<0,05), Benevolent sexism (BS) for women (t(421)=4,28 p<0,05) in ASI; and  Hostility attitudes towards men (HM) for women (t(421)=-15,33 p<0,05), Benevolence towards men (BM)for men (t(421)= -5,18 p<0,05).  In other words,  male participants had more hostile attitudes towards women in  ASI and female participants had more hostile attitudes towards men in AMI. When the correlations among the sub-factors of AMI and ASI are considered, the correlations between HM and BS (0.47), BM and HS (0.47),  and BM and BS (0.40) are statistically important. These findings suggest that the benevolent attitudes towards men are in a positive relationship with both benevolent and hostile sexism against women.

Conclusions: The obtained data suggest that the students who continue their education in University of Cumhuriyet have traditional attitudes on social sexism.

Keywords: Sexism, Ambivalence sexism, Hostile sexism, Benevolent sexism

Sexism: The Ambivalence Toward Men

 

 

 

 

ÖZET

Amaç: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik kuramı temelinde geliştirilen Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ASI) ile Erkeğe İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’ni (AMI) test etmektir.

Yöntem: Örneklem (252 kadın ve 169 erkek) 422 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla bir anket soru formu ve toplumsal cinsiyetçilik eğilimlerini ölçmek amacıyla AMI ve ASI kullanılmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden izin alındıktan sonra uygulama ilgili fakülte ve yüksekokullarda görevli akademik personelin yardımı ile 01.02.2012 30.04.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: ASI ve AMI’den elde edilen puanların genel ortalaması (ASI x=4,12; AMI x=4,22 ile) katılımcıların birbirlerine karşı çelişik duygularının ortalamanın üzerinde olduğunu, ASI’de erkek öğrencilerin (x= 4,23) kız öğrencilere (x=4,05) karşı, AMI’de de kız öğrencilerin (x=4,38) erkek öğrencilere (x=3,99) karşı daha çelişik duygular içinde olduğunu göstermektedir. Varyans analizinden elde edilen veriler katılımcılar arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğunu, bu farkın ASI’de erkek öğrencilerde düşmanca cinsiyetçilikten (HS) (t(421)=-7,99 p<0,05), kız öğrencilerde korumacı cinsiyetçilikten (BS) (t(421)=4,28 p<0,05), AMI’de ise erkek öğrencilerde korumacı tutumlardan (BM) (t(421)= -5,18 p<0,05) ve kız öğrencilerde de düşmanca tutumlardan  (HM) (t(421)=-15,33 p<0,05) kaynaklandığını göstermektedir. Bir başka deyişle erkek öğrenciler ASI’de kız öğrencilere karşı, kız öğrenciler de AMI’de erkek öğrencilere karşı daha düşmanca tutumlara sahiptirler. AMI ve ASI alt faktör korelasyonlarına bakıldığında HM ile BS (0,47); BM ile HS (0,47) ve BM ile BS (0,40) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar erkek öğrencilere karşı korumacı tutumlar ile kız öğrencilere karşı hem korumacı hem de düşmanca cinsiyetçilik arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Sonuç: Elde edilen veriler Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenimine devam eden öğrencilerin toplumsal cinsiyetçilik konusunda geleneksel tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Cinsiyetçilik, çelişik duygulu cinsiyetçilik, düşmanca cinsiyetçilik, korumacı cinsiyetçilik.

Year 2016, Volume: 38 Issue: 2, 88 - 97, 07.06.2016

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Basic Science Research Articles
Authors

Sezer Yudulmaz Ayan

Veda Bilican Gökkaya

Publication Date June 7, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 38 Issue: 2

Cite

AMA Yudulmaz Ayan S, Bilican Gökkaya V. The Testing of Ambivalent Sexism Theory. CMJ. June 2016;38(2):88-97. doi:10.7197/cmj.v38i2.5000169319