Author Guidelines

Cumhuriyet Tıp Dergisi hakemli bir dergi olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Temel, dahili ve cerrahi bilim alanlarında en son tanı ve tedavi uygulamalarını, en yeni araştırmaları ve uzman görüşlerini okuyucularına ulaştırmaya çalıştır. Ulusal ve uluslararası İngilizce yazıları basar. Open Journal Systems yazılımını kullanarak açık dergi yayıncılığı formatında internet üzerinden yayınlanır. Ulusal ve uluslararası saygın bir hakem grubu ile çalışarak sürekli kalitesini artırmayı ve daha fazla okuyucu çekmeyi amaçlar. Dergimizin gelişimine katkı yapmak isteyen tüm bilim insanlarının önerilerini dikkate alır.

Cumhuriyet Tıp Dergisi Editörler Kurulu

Cumhuriyet Tıp Dergisi (CMJ) biyomedikal dergilere sunulan makale taslakları için geçerli genel kurallara bağlıdır (1). CMJ’e gönderilen bütün makale taslakları arasından yayımlanabilir olanlar sıkı bir double-blind peer review sürecinden geçirilmektedir. Sunulan her bir makale sunum kurallarına uygunluk bakımından bir ön incelemeye tabi tutulmaktadır.  Bu işlemden geçen makaleler editoryal değerlendirme için bölüm editörüne yönlendirilir. İlgili bölüm editörü en az iki hakem atayacaktır. Hakem seçimi uzmanlık alanlarına ve değerlendirme ilgilerine göre yapılır. Makale yazarlarının kimlikleri hakemlerden gizli tutulmaktadır. Hakemler, editörlere, geribildirim yoluyla, makalenin bilimsel değeri, izlenmiş olan yöntem ve istatistiksel analizlere ilişkin önerilerde bulunurlar. İstatistik bakımından daha fazla veya daha detaylı analiz gerektiren makaleler istatistik uzmanlarına gönderilirler. İlgili bölüm editörü hakem yorumlarını topluca yansıtan genel bir değerlendirme yapar. Bundan sonra baş editör makaleyi değerlendirir ve bir karara varır ki bu kesin hükümdür. Yorumlar, eleştiriler, ve öneriler internet sayfası vasıtasıyla makale yazarlarına iletilir, ancak hakem kimlikleri ifşa edilmez. Yazarlara düzeltim amacıyla geri gönderilen makale metinlerinin, gerekli düzeltmeler  yapılarak, 2 ila 4 hafta içinde yeniden sunulması beklenir.

 

Referans

Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi. Biyomedikal Dergilere Sunulan Makaleler için Genel Kurallar: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Biyomedikal Yayın için Yazım ve Redaksiyon. Son güncelleme tarihi: Ekim 2008.  Ulaşım: http://www.icmje.org/index.html. Erişim tarihi: 25 Şubat 2009.

 

YAZARLARA BİLGİ

Kayıt

Makaleler Cumhuriyet Tıp dergisine üye olduktan sonra online olarak yazarlardan biri tarafından kayıt edilmelidir. Microsoft Word formatındaki (.doc, .docx, .rtf) dosyalar kaydedilebilir. Herhangi bir sayfa sınırlaması yoktur. Eğer makalenin dosyalarını yükleme sırasında bir problem yaşanırsa, özellikle şekil içeren makalelerde makalenin ebadının azaltılması gerekir. Yazarlardan herhangi biri dışında yapılacak kayıtlar kabul edilmeyecektir. Kaydı yapan yazar kayıt ve değerlendirme sürecindeki tüm sorumlulukları almış olacaktır. Kayıt sırasında yaşanacak teknik problemlerde cumhuriyettipdergisi@gmail.com adresinden destek istenebilir.


 

Kabul Koşulları

Gönderilecek yayınların daha önce başka yerde yayınlanmamış (özet, yayımlanmış bir konferansın bölümü, derleme veya tez çalışmaları hariç) ve başka bir dergi tarafından değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Kaydı yapan yazar makalenin yayımlanması ile ilgili olarak tüm yazarların sorumluluğunu almış bulunacaktır. Belli kurumdan çıkan yayınlarda o kurumun onayının bulunmasını sağlamakta aynı zamanda yazarların sorumluluğundadır. Kabul tarihini sadece editöryel ofis tarafından yazılan kabul yazısı gösterir. Daha sonraki mektuplaşmalar ve düzeltmeler aksi gerekmedikçe yazar’(lar) a yayımdan önce gönderilecektir. Yayının yayımlanabilmesi için tüm yazarlar tarafından izin verilmesi gerekmektedir. İzin için gerekli tüm belgeler cumhuriyettipdergisi@gmail.com adresine gönderilebilir.

Değerlendirme

Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalar akademik olarak belli standartları karşılamalıdır. Kayıtlar editör tarafından değerlendirilecek ve reddedilmemesi durumunda yazarlar tarafından bilinmeyen hakemler tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Kaydı yapan yazardan elektronik posta yoluyla kayıt sırasında 6 taneye kadar hakem önermesi istenecektir.

Başlık ve yazar bilgileri

Aşağıdaki bilgileri içermelidir

Yazı başlığı

Yazarların tam isimleri

Kurumun elektronik posta adresleri

İletişim adresi

Elektronik posta adresi

Özet

Makale bir özet içermelidir. Özet referansları içermeden 250-300 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Sözcükler

Bilimsel makalelerin anahtar sözcükleri Türkiye Bilim Terimleri (www.bilimterimleri.com) adresinden seçilmelidir.


Giriş

Bu bölüm alt başlık içermemelidir.

Gereç ve Yöntem

Bu bölüm bütün prosedürlerin tekrarlanmasını sağlayabilecek kadar detaylı yazılmalıdır. Eğer gerekirse alt başlıklara ayrılabilir.

Bulgular ve Tartışma

Bu bölüm alt başlıklara ayrılabilir ya da birleştirilebilir.

Sonuçlar

Bu bölüm sonuçları açıkça açıklamalı ve çalışmanın önemi ve yararını belirtmelidir.


 

OLGU SUNUMU
Olgu sunumu yazıları özet, giriş, olgu, tartışma, referanslar şeklinde düzenlenmelidir.

Yayın devir formu

Yazarların yayının tüm haklarını devrettiği belirtilmelidir.

Teşekkür

Teşekkür kısmı için basit cümleler kullanılmalıdır. Örneğin CÜBAP (T-1111) tarafından desteklenmiştir. Değerli teknik ve editöryel katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Sözer’e teşekkür ederiz. Ahmet Yıldız’a ingilizce düzeltmeler için teşekkür ederiz. Emine Yeter’e çalışmadaki konuların istatistiksel metot ve analiz konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynaklar

Yazarlar her bir kaynaktaki bilgilerin doğru ve tam olmasını sağlamakla sorumludurlar. Bütün referanslar ardışık olarak numaralandırılmalıdır ve referanslar makale içinde köşeli parantez içinde gösterilmelidir (örneğin; Smith ve arkadaşları [9] tarafından tartışıldığı gibi veya başka yerde de tartışıldığı gibi [9, 10]) Bütün referanslara makale içinde atıf yapılmalıdır, atıf yapılmayan referanslar çıkarılacaktır. Bütün yazar isimleri “ve ark.” şeklinde ibareler kullanılmadan açıkça yazılacaktır.

Örnek kaynaklar:

Nicopoullos JD, Ramsay JW, Gilling-Smith C, Almeida PA. Frozen embryos generated from surgically retrieved sperm from azoospermic men: are they clinically viable? J Assist Reprod Genet 2004; 21: 401-7.

National Cancer Institute, Surveillance Epidemiology and End Results. Cancer of the Corpus and Uterus, NOS.

Adres: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/corp.html?statfacts_page=corp. Retrieved March 2, 2008. (web sitesi örnek referansı)

Isaacson KB. Endometrial ablation. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2008.

Speroff L, Fritz MA. Anovulation and The Polycystic Ovary. In. Speroff L, Fritz MA (Eds). Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 7th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams and Wilkins; 2005: chap 12. ( web sitelerinde bulunan online kitap bölümlerinin örnek referansı)

Mazur MT, Kurman RJ. Dysfunctional Uterine Bleeding. In: Mazur MT, Kurman RJ (Eds). Diagnosis of endometrial biopsies and curettings. A practical approach. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005; pp 100-120. (Basılmış kitap bölümlerinin örnek referansı)

Şekillerin hazırlanması

Her bir şekil yayının içinde veya ayrı bir dosya olarak yüklenebilir ve yayın içinde sırasına göre isimlendirilmelidir. Şekil genişliği 4-6 inç ve 300 dpi olmalıdır. Şekil altyazıları açık ve net olmalıdır.

Tabloların hazırlanması

Tablolara metin içinde atıf yapılmalıdır. Her bir tablo açıklayıcı bir başlık içermelidir ve eğer sayısal ölçümler kullanılırsa birimler sütün başlıklarında belirtilmelidir.

 

Düzeltmeler

Düzeltmeler yayıncıya alındıktan sonra 2-3 gün içinde geri gönderilmelidir. Yayıncı en doğru yayını sağlamak için her şeyi yapacaktır. Bu nedenle makale ve şekillerin derginin tarzında yazılması gerekmektedir.

Telif hakkı

Açık alan yazarları yazılarının telif haklarını kaybetmezler ve tüm yazılar Yaratıcı Ortak Atıf Lisansı altında dağıtılır ve izinsiz kullanımı, dağıtılması ve çoğaltılması engellenir.

Bu yayında kullanılan genel tanımlayıcı isimler, marka isimleri, ticari markalar özel olarak belirtilmediği zaman bile bu isimlerin ilgili kanunlar ve kurallar tarafından korunmadığını göstermez.

Bu dergide yayınlanan bilgilerin doğruluğuna ve yayım tarihinde yanlış yapılmamasına dikkat edilmesine rağmen yazarlar, editörler veya yayıncı yayında bulunan herhangi bir yanlış veya ihmalin sorumluluğunu almamaktadır. Yayıncı içeriğin herhangi bir yasal sorumluluğunu kabul etmemektedir.

Açıklık Politikası
Parasal kazanç olması gibi sekonder bir ilgi ile araştırma kalitesi hakkındaki kararın etkilendiği durumlarda çıkar çatışması doğar. Bu yüzden yazarlarımızın çıkar çatışması olabilecek tüm durumları yazılarında belirtmeleri gerekir.

Etik rehber

Yeni metotlar ve etik izin gerektiren durumlar detaylıca aşağıdaki gibi yazılmalıdır:

İnsan deneyleri: Bütün çalışmalar Helsinki Bildirgesine (1964) göre yapılmalıdır. Herhangi bir zarar verme ihtimali olan çalışmalar şunları içermelidir:

Katılımcıların bilgilendirilmiş oluru mutlaka alınmalıdır

Deney prosedürlerini ilgili etik kurulun mutlaka kabul etmesi gerekir.

Hayvan deneyleri: Canlı hayvanlar üzerinde yapılan deneyler şunları sağlamalıdır:

Kullanılacak anestetik ve cerrahi yöntemlerin açık ve net anlatımı

Deneyin her bir basamağında hayvanın acı çekmesinin engelleneceği açıklanmalıdır. İzole dokular üzerinde yapılan çalışmalarda donör dokuların nasıl elde edileceği açıklanmalıdır.

Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak yayınlanır.

Cumhuriyet Tıp Dergisi yılda dört sayı basmayı amaçlamaktadır.

Bu dergi, araştırmanın kamu yararına serbestçe  ulaşılabilir olması ve daha kapsamlı bir küresel bilgi alış verişi sağlama ilkesi doğrultusunda, içeriğini hemen açık erişime sunmaktadır. Bu derginin sayfasına girilen isimler ve elektronik posta adresleri tamamen derginin ifade edilmiş amaçları kapsamında kullanılacaktır ve başka herhangi bir amaç veya kesimin erişimine açılmayacaktır.

Önerilen Ortak Haklarla İlgili Uyarılar

Hemen Erişim Sağlayan Yayınlar için Önerilen Politikalar

Bu yayını yayınlayanlar yayıncılar aşağıdaki şartları kabul eder:

a. Yayın sahipleri telif haklarını elinde bulundurur ve çalışmanın yayın sahiplerinin ve bu yayındaki ilk basımı yapanların onayı dahilinde çalışmanın paylaşılmasını sağlayan Creative Commons Attribution License ile eş zamanlı olarak lisanslanan çalışma ile birlikte ilk yayın hakkını bağışlar.

b. Yayın sahipleri, bu yayındaki ilk basımın bilgisi dahilinde olmak üzere, çalışmanın yayınlanmış versiyonun tekelci olmayan dağıtımı (örneğin bilgi kaynağı kuruluşlara vermek veya kitap olarak yayınlamak gibi) için ayrı, sözleşmeye bağlanmış ek kontratlar yapabilir.

c. Yayın sahiplerinin çalışmalarını online (bilgi kaynağı kuruluşlar ve kendi web siteleri gibi) olarak göndermelerine izin verilir ve kabul süreci öncesinde ve sırasında teşvik edilir çünkü bu durum yayınlanmış daha çok ve olabildiğince erken alıntılanması gibi üretken değişimlere yol açabilir.